address-cardangle-downangle-upbankenvelopefacebook-ffacebook-officialfile-archive-ofile-audio-ofile-code-ofile-excel-ofile-image-ofile-movie-ofile-ofile-pdf-ofile-photo-ofile-picture-ofile-powerpoint-ofile-sound-ofile-text-ofile-textfile-video-ofile-word-ofile-zip-ofilefiles-oglobegraduation-capinfo-circleinstagramlinkmap-marker-altmap-markerphonestartrophytwitter-squarevimeo-squarewindow-closeyoutube-squarezonerama

Obecná informace o zpracování osobních údajů

Obecná informace o zpracování osobních údajů

Česká asociace cheerleaders, z.s. je samosprávným a dobrovolným svazkem členů, kterými jsou fyzické osoby a dále sportovní oddíly a kluby. Hlavním úkolem je organizování a provozování cheerleadingu ve všech jeho formách na území České republiky, vytváření podmínek pro provozování cheerleadingu svými členy, zajišťování státní sportovní reprezentace, organizování soutěží a další.

Česká asociace cheerleaders, z.s. (dále jen „ČACH“) zpracovává osobní údaje v souladu s požadavky Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jako „Nařízení“ nebo „GDPR“).

ČACH je správcem osobních údajů svých členů, které zpracovává na základě právních důvodů zejména za účelem:

 • plnění povinností vyplývajících ze zákona č. 115/2001 Sb. o podpoře sportu ve znění posledních změn,
 • plnění práv a povinností vyplývajících z členství,
 • vedení interní evidence členské základny,
 • identifikace soutěží na území ČR i v zahraničí,
 • vystavení osvědčení při úspěšném absolvování školící akce,
 • žádostí o dotace.

Poskytnutí osobních údajů je požadavkem k přijetí do ČACH a k vedení členství.

Poskytnuté osobní údaje správce předává zpracovatelům, kteří budou údaje zpracovávat (uchovávat) za účelem plnění práv a povinností, poskytnutí dotace po dobu trvání účelu zpracování nebo po uplynutí nezbytné doby po dobu stanovenou právním předpisem či platným Spisovým a skartačním plánem organizace. Osobní údaje mohou být pro účel vedení evidence členské základny a s tím souvisejícími činnostmi zpracovávány a uchovávány nejdéle po dobu 10 let ode dne, kdy člen přestane vykonávat činnost, pro kterou jsou jeho osobní údaje správcem evidovány.

V souvislosti se zpracováním poskytnutých osobních údajů máte právo:

 • přístupu ke svým osobním údajům (dle čl 15 Nařízení),
 • žádat vysvětlení, pokud máte podezření na neoprávněné zpracování,
 • požadovat opravu (dle čl. 16 Nařízení),
 • na omezení zpracování osobních údajů v případech dle čl. 18 Nařízení,
 • na výmaz údajů bez zbytečného odkladu, pokud jsou dány důvody dle čl. 17 Nařízení,
 • odvolat souhlas (dle čl. 7 odst. 3 Nařízení),
 • podat stížnost u dozorového úřadu dle čl. 77 Nařízení (Úřadu pro ochranu osobních údajů),
 • či doplnění nepřesných osobních údajů nebo jejich likvidaci,
 • na bezplatný přístup, pokud žádost nebude opakovaná či nepřiměřená,
 • na přenositelnost údajů v případech stanovených v čl. 20 Nařízení (ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci),
 • na výmaz a omezení zpracování Vašich osobních údajů.

Vaše požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení. V případě, že nebudete souhlasit s vypořádáním vašich požadavků a žádostí, máte právo podat stížnost úřadu pro ochranu osobních údajů. Správce s ohledem na povahu, rozsah a účely zpracování osobních a kontaktních údajů přijal potřebná technická a organizační opatření, aby zajistil patřičné zabezpečení a zpracování v souladu s obecným nařízením.

Kontakt pro případné dotazy či uplatnění práv poverenec@cach.cz.